Pytania z testu pisemnego dla grupy II (gimnazjum).

OTWP 2005 - eliminacje powiatowe w Białej Podlaskiej.

 

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków?
a) w IV wieku
b) w V wieku 
c) w VI wieku
 

2. Za pierwsze przepisy przeciwpożarowe w Polsce uważa się wydanie uchwały rady miejskiej Krakowa tzw. „porządki ogniowe” - było to:
a) w XIV wieku
b) w XV wieku 
c) w XVI wieku
 

3. Pierwszą analizę stanu zagrożenia pożarowego w Polsce zawarto w słynnym dziele Andrzeja Frycz Modrzewskiego „O naprawie Rzeczypospolitej” wydanym w wieku: 
a) X
b) XVI
c) XVII
 

4. Kto jest pionierem polskiego pożarnictwa?
a) Józef Tuliszkowski
b) Bolesław Chomicz
c) Waldemar Pawlak
 

5. W którym roku harcerskie drużyny pożarnicze przekształcono w harcerskie oddziały pożarne?
a) w 1916 roku
b) w 1936 roku
c) w 1956 roku
 

6. Gdzie znajduje się Centralne Muzeum Pożarnictwa?
a) w Warszawie
b) w Mysłowicach
c) w Krakowie
 

7. Strażackie akcje dywersyjne prowadzone podczas II wojny światowej przez Oddział Wojskowy „Skała” były prowadzone pod kryptonimem:
a) „Bosak”
b) „Pożar”
c) „Gaśnica”
 

8. Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej jest:
a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
c) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
 

9. Zawodnikiem Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych według 
regulaminu CTIF można zostać po ukończeniu:
a) 9 lat
b) 12 lat
c) 16 lat
 

10. Najwyższą władzą w Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
a) zarząd
b) prezes
c) walne zebranie członków OSP
 

11. Bezpiecznik ogniowy jest stosowany:
a) w budynku mieszkalnym
b) w instalacji elektrycznej
c) w zbiornikach z cieczami palnymi
 

12. Kto powołuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej:
a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
b) Prezes Rady Ministrów
c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 

13. Szkoła Aspirantów Pożarnictwa PSP ma siedzibę w:
a) Poznaniu
b) Pile 
c) Warszawie
 

14. Budynek mieszkalny jednorodzinny zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi:
a) ZL V 
b) ZL III
c) ZL IV
 

15. Szerokość pasa ochronnego o nawierzchni z materiałów niepalnych wokół placów składowych z materiałami palnymi powinna wynosić:
a) 1 m 
b) 2 m
c) 5 m
 

16. Odległość sterty słomy od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia powinna wynosić co najmniej:
a) 20 m
b) 30 m
c) 50 m
 

17. Obowiązek utrzymania pasów przeciwpożarowych nie dotyczy:
a) lasów zaliczonych do I kategorii zagrożenia pożarowego
b) lasów zaliczonych do II kategorii zagrożenia pożarowego
c) lasów zaliczonych do III kategorii zagrożenia pożarowego
 

18. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym:
a) co najmniej 1 raz 
b) co najmniej 2 razy
c) co najmniej 4 razy
 

19. Przy oparzeniach termicznych należy jak najszybciej:
a) przekłuć pęcherze
b) schłodzić oparzone miejsce
c) posmarować oparzone miejsce kurzym białkiem
 

20. I stopień zagrożenia pożarowego lasów to:
a) brak zagrożenia
b) zagrożenie małe
c) zagrożenie duże

 

21. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu: 
a) trzy
b) cztery
c) pięć

 

22.Eksplozymetr służy do:
a) pomiaru temperatury zapłonu
b) pomiaru stężeń gazów i par cieczy w powietrzu
c) tłumienia fali detonacyjnej
 

23. Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości od chronionego obiektu budowlanego do:
a) 75 m
b) 100 m
c) 150 m
 

24. Pomieszczenie uważa się za zagrożone wybuchem w którym wybuch może spowodować przyrost ciśnienia:
a) 1 kPa
b) 10 MPa
c) 5 kPa
 

25. Wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż:
a) 1,9 m
b) 2,2 m
c) 3,5 m
 

26. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów powinny być poddawane próbie ciśnieniowej raz na:
a) 2 lata
b) 3 lata
c) 5 lat
 

27. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, powinien przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji co najmniej raz na:
a) rok
b) 2 lata
c) 5 lat
 

28. Litera „ X ” umieszczona w górnej części tablicy ostrzegawczej w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych oznacza:
a) uwaga! promieniowanie „X”
b) nakaz gaszenia danego materiału wodą
c) absolutny zakaz kontaktu danego materiału z wodą
 

29. Zakaz wstępu do lasu wprowadza się przy III stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9 będzie niższa od 10% przez kolejne: 
a) 3 dni
b) 5 dni
c) 7 dni
 

30. Pożarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa jest wymagana w teatrach o liczbie miejsc powyżej:
a) 100 
b) 200
c) 300
 

pokaż prawidłowe odpowiedzi