Pytania z testu pisemnego dla grupy III (szkoła ponadgimnazjalna).

OTWP 2006 - eliminacje miejskie w Międzyrzecu Podlaskim.

 

1. Kto jest obecnie Komendantem Głównym PSP?
a) Piotr Buk
b) Kazimierz Krzowski
c) Waldemar Pawlak

2. Litera „X” w górnym rzędzie znaków na tablicy ostrzegawczej stosowanej w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznacza:
a) uwaga! promieniowanie “X”
b) środek znajduje się pod stałym ciśnieniem
c) absolutny zakaz kontaktu danego materiału z wodą

3. Kwas siarkowy jest substancją niebezpieczną:
a) łatwo palną
b) trudno palną
c) niepalną

4. Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:
a) od 1 marca do 30 listopada
b) przez cały rok
c) od 1 stycznia do 30 czerwca

5. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej Ochotnicza Straż Pożarna jest:
a) jednostką systemu ratowniczego RP
b) jednostką ochrony przeciwpożarowej
c) służbą wspomagającą jednostki Państwowej Straży Pożarnej

6. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów:
a) trudno zapalnych
b) niepalnych
c) PCV

7. Najgroźniejsza z właściwości, jakimi charakteryzuje się amoniak to:
a) toksyczność
b) palność
c) wybuchowość

8. Proces wysycania gazu z organizmu nurka podczas wynurzania (zmniejszania ciśnienia otoczenia) to:
a) dekompresja
b) dezynfekcja
c) defibrylacja

9. Kto powołuje komendanta głównego PSP?
a) Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
b) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

10. Strażak zostaje zatrudniony w PSP poprzez:
a) mianowanie lub powołanie
b) umowę o pracę, umowę o dzieło
c) skierowanie

11. Symbol APL 200 oznacza:
a) agregat piany lekkiej,
b) agregat prądotwórczy,
c) agregat proszkowy.

12. W ranie poszkodowanego tkwi kawałek szkła. Jakie działania podejmiesz?
a) usuniesz delikatnie szkło i założysz opatrunek uciskowy
b) unieruchomisz szkło, a ranę zabezpieczysz opatrunkiem uszczelniającym
c) unieruchomisz szkło, a ranę zabezpieczysz opatrunkiem osłaniającym

13. Za pomocą działka wodno – pianowego możemy podać:
a) wszystkie rodzaje piany
b) tylko pianę ciężką
c) tylko pianę średnią

14. Dolna granica wybuchowości odnosi się do:
a) materiałów palnych
b) gazów palnych
c) cieczy palnych

15. Skrót DGW oznacza:
a) dolna granica wybuchowości
b) duży górny wentylator
c) dozownik gaśniczo – wodny

16. Neutralizacja to:
a) proces zobojętniania substancji niebezpiecznej
b) zmniejszanie stężenia substancji niebezpiecznej
c) pochłanianie substancji niebezpiecznej rozpuszczonej w cieczach przez ciała porowate

17. Koszty utrzymania, wyposażania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi:
a) gmina
b) sejmik samorządowy
c) komenda powiatowa PSP.

18. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego ?
a) Zarząd Główny Związku OSP RP
b) Komenda Główna PSP
c) Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

19. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych gazem należy usuwać:
a) co najmniej raz w roku
b) co najmniej dwa razy w roku
c) co najmniej cztery razy w roku

20. Sorbent to:
a) preparat do czyszczenia zbiorników przeciwpożarowych
b) środek pianotwórczy
c) substancja używana do zbierania np. oleju z powierzchni jezdni lub wody

21. Wymień podział alarmów fałszywych:
a) złośliwe, w dobrej wierze, z instalacji wykrywania pożarów
b) telefoniczne, radiowe, faxem
c) nie ma podziału

22. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie rozpieraczy i nożyc firmy LUKAS?
a) powietrze
b) olej hydrauliczny
c) przekładnia mechaniczna

23. Podstawowym składnikiem gazu ziemnego jest:
a) metan 
b) azot
c) propan–butan

24. Co oznacza skrót GBARt:
a) gaśnica ciężka bojowa
b) samochód gaśniczy z beczką, autopompą, do ratowania tonących
c) samochód gaśniczy z beczką, autopompą, ratownictwa technicznego

25. Kto mianuje strażaka na stanowisko w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP:
a) komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
b) dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej
c) komendant wojewódzki PSP

26. Wydajność autopompy w samochodzie GBA 2,5/16 wynosi:
a) 25 l/s
b) 1600 l/min 
c) 2500 l/min

27. Kraty i okiennice, w co najmniej jednym otworze okiennym, powinny otwierać się od wewnątrz:
a) mieszkania
b) pomieszczenia przeznaczonego dla 5 osób o ograniczonej zdolności poruszania się
c) pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania 50 osób

28. Wymień dwie miejscowości, w których funkcjonują specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze, mające na swym wyposażeniu psy ratownicze?
a) Nowy Targ i Gdańsk
b) Nowy Sącz i Gdańsk
c) Poznań i Warszawa

29. Jaki czynnik decyduje o zagrożeniu pożarowym lasu:
a) wilgotność ściółki i powietrza
b) wilgotność mchów oraz poszycia gleby
c) utrzymanie się temperatury powietrza powyżej 25oC i brak opadów przez okres co najmniej 7 dni.

30. Jaki symbol w Państwowej Straży Pożarnej nosi podstawowy zestaw do ratownictwa medycznego?
a) PSP - Ratownik
b) PSP - Ratownik Medyczny
c) PSP - R1

31. Cztery gwiazdki na naramienniku bez obwódki oznaczają stopień służbowy w Państwowej Straży Pożarnej:
a) porucznik
b) kapitan
c) starszy kapitan

32. Środki zwilżające to środki które:
a) zmniejszają opory tłoczenia wody
b) zwiększają napięcie powierzchniowe wody
c) zmniejszają napięcie powierzchniowe wody

33. Które z określeń nie dotyczy obecnie ochrony przeciwpożarowej budynków?
a) kategoria zagrożenia ludzi
b) strefa zagrożenia wybuchem
c) klasa niebezpieczeństwa pożarowego

34. Decyzję o włączeniu jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wydaje:
a) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
b) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
c) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na wniosek starosty

35. W skład jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzą:
a) pogotowie gazowe
b) stacje ratownictwa chemicznego
c) zakładowe służby ratownicze

36. Stan utraty świadomości (nieprzytomności) jest:
a) stanem przejściowym
b) stanem nieodwracalnym
c) stanem zagrożenia życia

37. Co oznacza skrót KCKR?
a) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
b) Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
c) Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa

38. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?
a) mieszany
b) liściasty
c) iglasty

39. Ile wynosi pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GCBA 6/32
a) 10% pojemności zbiornika wodnego
b) 60 litrów
c) 1600 mililitrów

40. W stacjach paliw oraz stacjach gazu płynnego dozwolone jest:
a) napełnianie butli gazem płynnym o masie do 11 kg
b) napełnianie butli gazem płynnym o masie do 5 kg
c) wymiana butli pustych na napełnione gazem płynnym (dystrybucja)

 

pokaż prawidłowe odpowiedzi